گروه درسي پایه دوم

مطالب روز

جدول بودجه بندی پیشنهادی کتب جدیدالتالیف پایه دوم ابتدایی در سالتحصیلی ۹۲-۹۱

به نام خدا

جدول بودجه بندی پیشنهادی کتب جدیدالتالیف پایه دوم ابتدایی در سالتحصیلی ۹۲-۹۱

نام دروس

نوبت اول

نوبت دوم

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

فروردین

اردیبهشت

نیمه اول

نیمه دوم

نیمه اول

نیمه دوم

نیمه اول

نیمه دوم

نیمه اول

نیمه دوم

نیمه اول

نیمه دوم

نیمه اول

نیمه دوم

نیمه اول

نیمه دوم

نیمه اول

نیمه دوم

قران

۳-۱۰

۱۱-۱۵

۱۶-۲۰

۲۱-۲۵

۲۶-۳۵

۳۶-۴۰

۴۱-۴۷

۴۸-۵۵

۵۶-۶۲

۶۳-۷۱

۷۲-۷۷

۷۸-۸۴

-----

۸۵-۹۲

۹۳-۱۰۱

۱۰۲-۱۰۷

هدیه های آسمان

۱۲-۱۷

۱۸-۲۳

۲۴-۲۹

۳۰-۳۵

۳۶-۴۱

۴۲-۴۷

۴۸-۵۳

۵۴-۵۹

۶۰-۶۶

۶۷-۷۱

۷۲-۷۷

۷۸-۸۳

-----

۸۴-۸۷

۸۸-۹۱

۹۲-۹۵

فارسی مهارت خواندن

۲-۹

۱۰-۱۴

۱۵-۲۲

۲۳-۳۰

۳۱-۴۰

۴۱-۴۸

۴۹-۵۵

۵۶-۶۲

۶۳-۶۹

۷۰-۷۵

۷۶-۸۵

۸۶-۱۰۰

-----

۱۰۱-۱۰۵

۱۰۶-۱۱۰

۱۱۱-۱۱۴

فارسی مهارت نوشتن

۹-۱۹

۲۰-۲۴

۲۶-۳۰

۳۱-۳۵

۳۷-۴۴

۴۵-۵۲

۵۴-۵۸

۵۹-۶۳

۶۵-۶۹

۷۰-۷۲

۷۳-۸۱

۸۲-۹۱

-----

۹۳-۹۶

۹۷-۱۰۰

۱۰۱-۱۰۳

ریاضی

۱-۹

۱۰-۱۸

۱۹-۳۰

۳۱-۴۱

۴۲-۵۱

۵۲-۶۳

۶۴-۷۲

۷۳-۸۱

۸۲-۹۰

۹۱-۱۰۲

۱۰۳-۱۱۲

۱۱۳-۱۲۳

-----

۱۲۴-۱۳۰

۱۳۱-۱۳۸

۱۳۹-۱۴۴

علوم

۱۲-۱۵

۱۶-۲۱

۲۲-۲۹

۳۰-۳۷

۳۸-۴۵

۴۶-۵۳

۵۴-۵۸

۵۹-۶۱

۶۲-۶۶

۶۷-۶۹

۷۰-۷۵

۷۶-۸۱

-----

۸۲-۸۹

۹۰-۹۷

۹۸-۱۰۳

بودجه بندی درس تربیت بدنی براساس کتاب معلم(راهنمای تدریس)تر بیت بدنی دوره ی ابتدایی ویژه دوم ابتدایی انجام خواهد شد.

بودجه بندی درس هنر بر اساس نمایه ی فعالیت های هنر سال92-91 انجام خواهد شد.

 آخرین هفته از دی ماه جهت جمع بندی ارزشیابی های تکوینی و تکمیل گزارش های پیشرفت تحصیلی نوبت اول در نظر گرفته شود.

+ نوشته شده در  سه شنبه هجدهم مهر ۱۳۹۱ساعت 22:3  توسط گروه درسی پایه ی دوم  |